A wou gi mir dann hinn?

„ma mir ginn néirens, mir bleiwen doheem!” Déi fläisseg Turnerinnen an Turner vum Le Réveil Bettembourg loossen sech et net huelen, och doheem weider ze trainéieren a weisen mat dësem Video wéi et geet! #stayhome #staysafe #mirbleiwendoheem

Christmas Gym Cup 2019

The 2019 edition of the Christmas Gym Cup will be held in Bettembourg, 14-15 December 2019 More Information and news will follow, for pre-registration please use secretariat.cgc@lereveil.lu